لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

لیست مشخصات کادر آموزشی

       آقای غلامرضا داودآبادی

       دبیر فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی

       « مشاهده رزومه »

   

       آقای مجتبی درجانی

       دبیر فیزیک پیش دانشگاهی تجربی

       دبیر فیزیک یازدهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای منصور سعیدی

       دبیر گسسته پیش دانشگاهی

       « مشاهده رزومه » 

   

       آقای سید بهروز سجادی

       دبیر حسابان 2 - دوازدهم

       « مشاهده رزومه »

 

   

       آقای صالح باقری

       دبیر شیمی پیش دانشگاهی

       « مشاهده رزومه »

   

       آقای خرمی

       دبیر زمین پیش دانشگاهی

       دبیر زمین یازدهم

       « مشاهده رزومه »

   

        آقای گرامی

       دبیر زیست پیش دانشگاهی

       « مشاهده رزومه »

   

       آقای محمدرضا ابراهیمی

       دبیر ریاضی دوازدهم تجربی

       « مشاهده رزومه »         

   

        آقای محمد هاشمی

       دبیر عربی دوازدهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای مسلم بهمن آبادی

       دبیر دین و زندگی دوازدهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای محمود حائری

       دبیر زبان خارجی دوازدهم

       دبیر زبان خارجی یازدهم

       « مشاهده رزومه »         

   

        آقای سعید آثاری

       دبیر ادبیات عمومی دوازدهم

       دبیر نگارش یازدهم انسانی

       دبیر نگارش دهم انسانی

       « مشاهده رزومه »         

   

        آقای علی محمدی

       دبیر متون ادبی پیش دانشگاهی انسانی

       دبیر نگارش و علوم و فنون یازدهم 

       دبیر نگارش و علوم و فنون دهم 

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای حجازیان

       دبیر فلسفه پیش دوازدهمانسانی

       دبیر فلسفه یازدهم انسانی

       دبیر منطق دهم انسانی 

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای یحیی ثقینی

       دبیر تاریخ و جغرافیای دوازدهم

       دبیر تاریخ و جغرافیای یازدهم 

       دبیر جغرافیای دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای سینا رئیسیان

       دبیر جامعه شناسی دوازدهم انسانی

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای احمدی

       دبیر هندسه یازدهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای میثم انصاری

       دبیر هندسه دوازدهم 

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای قاسم خانی

       دبیر زیست یازدهم تجربی

       دبیر زیست دهم تجربی 

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای مهدی شعبانی

       دبیر عربی یازدهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای محسن رهبر

       دبیر دین و زندگی یازدهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای سید اصغر جهرمی

       دبیر ادبیات یازدهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای سینا رئیسیان

       دبیر جامعه شناسی یازدهم انسانی

       دبیر جامعه شناسی دهم انسانی

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای علیرضا صالح

       دبیر روانشناسی یازدهم انسانی

       دبیر تاریخ یازدهم انسانی

       دبیر تاریخ دهم انسانی

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای محمد تقی زاده

       دبیر انسان و محیط زیست یازدهم 

       دبیر پژوهش دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای شهاب فراهانی

       دبیر فیزیک دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای محمدرضا جدلی نیا

       دبیر ریاضی دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای پرویز هدایت پناه

       دبیر شیمی دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای سجاد گرجاسبی

       دبیر عربی دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای علیرضا شجاعی

       دبیر ادبیات دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای طاهر شیرازی

       دبیر دین و زندگی دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای حقی

       دبیر زبان خارجی دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای مهدی اصغری

       دبیر تفکر و سواد رسانه ای دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای شاهین نساحت

       دبیر علوم کامپیوتر یازدهم

       دبیر علوم کامپیوتر دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای سید جواد موسوی

       دبیر آمادگی دفاعی دهم

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای سید سعید موسوی

       دبیر آزمایشگاه

       « مشاهده رزومه »         

   

       آقای محسن بکا

       دبیر تربیت بدنی یازدهم

       دبیر تربیت بدنی دهم

       « مشاهده رزومه »