لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

لیست مشخصات کادر اداری

       عبدالله شیرازی   

  •|  مدیر و مؤسس مجتمع آموزشی سروش

       رهبـر قــاسمی

  •|  مدیریت دبیرستان دوره دوم سروش

       سید بهـروز سجادی

  •|  مشاور و مسئول پایه دوازدهم

       مرتضی رشونـد

  •|  کمک مشاور پایه دوازدهم

       علی مکــی

  •|  کمک مشاور پایه دوازدهم

       مهدی شعبانی

  •|  مشاور و مسئول پایه یازدهم

       طاهر شیرازی

  •|  کمک مشاور پایه یازدهم

       حمیدرضا زارعــی

  •|  مشاور و مسئول پایه دهم

       سید مهدی اصغری

  •|  کمک مشاور پایه دهم

       نقی سفیدیان

  •|  مسئول امور دفتری

       علی اصغر انصاری

  •|  مسئول روابط عمومی 

       محمد داودی

  •|  مسئول خدمات 

       بهزاد رحمانی

  •|  مسئول خدمات 

       سید نعمت حسینی

  •|  مسئول بــوفــه