لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

لیست مشخصات کادر اداری

       عبداله شیرازی

       مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی سروش

       « مشاهده رزومه »

   

       رهبـر قاسمی

       مدیـریـت دبیرستان

       « مشاهده رزومه »

   

       اکبـر غفاری

       امـور مالـی

       « مشاهده رزومه »

   
 

       نقـی سفیدیـان

       امـور دفتـری

       « مشاهده رزومه »

   

       شاهین نساحت

       مسئـول IT

       « مشاهده رزومه »

   

       سید بهروز سجادی

       مشـاور پایـه دوازدهم

       « مشاهده رزومه »

   

       مهدی شعبانی

       مشـاور پایـه یازدهم

       « مشاهده رزومه »

   

       حمیدرضا زارعی

       مشـاور پایـه دهـم

       « مشاهده رزومه »

   

       مرتضی رشوند

       کمک مشـاور پایـه دوازدهـم

       « مشاهده رزومه »

   

       طاهر شیرازی

       کمک مشـاور پایـه یازدهم

       « مشاهده رزومه »

   

       مهدی اصغری

       کمک مشـاور پایـه دهـم

       « مشاهده رزومه »

   

       علی انصاری

       مسئول روابط عمومی

       « مشاهده رزومه »

   

       سید نعمت حسینی

       مسئول بوفه

      

   

       محمد داودی

       خدمات دبیرستان