«گالـــــری  تصـاویـــــــر»

ســال تـحصیــلـی  98- 1397


13 آبان 97 -
روز دانــــش آمـــــوز                         


تماشای مسابقه فوتبال در سالن اجتماعات
                         


کلاس کامپیـوتــر و سخــت افــــــزار
                         


کلــــاس  درس   عـــر بـــــــی
  


جلســـــه اولیــــای پایـــــه دهـــــم
«معرفی برنامه های نوبت اول »


                         

                 


تــاپ تســت دهــــــــم - 11 مهــــــــــــــر                         

                        


جلســـــه اولیــــای پایـــــه دوازدهـــــم


                         

                        


بازگشایـــی اول مهـــــــر


                         

                         

                         

                        

 

 

 


 


«گالـــــری  تصـاویـــــــر»

ســال تـحصیــلـی  97 - 1396