لیست مطالب

معرفی اعضــای انجمــن اولیــا

(سال تحصیلی 1402-1401)

 

ردیـف

نـام ونـام خانوادگی

پایـــــه

1

جناب آقای صبور

دهــــــم

2

جناب آقای مجلسی

دهــــــم

3

سرکار خانم گلشن

یازدهــم

4

سرکار خانم صمدی

یازدهــم

5

سرکار خانم رفیع جاه

دوازدهـم

6

سرکار خانم بنده ای

دوازدهـم