«گالـــــری  تصـاویـــــــر»


ســال تـحصیــلـی  99- 1398

 
 
 


اردوی قشم - پایه دهـــم

        


   


آزمون جامع

                       

                     

                          

 


مراسم اربعین حسینی

                       

                     

                          

 


مراسم بازگشایی - اول مهر